แนวทางการลดต้นทุนค่าอาหารสุกรและสัตว์ปีก

แนวทางการลดต้นทุนค่าอาหารสุกรและสัตว์ปีก

ในสถานะการณ์ที่ผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุกรและสัตว์ปีกเช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ฯลฯ ประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ในขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์กลับมีราคาไม่สมดุลย์กับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็กหรือฟาร์มขนาดใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ให้ได้ สิ่งที่เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนได้มากก็คือค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ในการเลี้ยงสัตว์จะเป็นค่าอาหาร ดังนั้นหากเกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เองจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก การลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยหลักการก็คือ การลดราคาของสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ให้ต่ำลงในขณะที่คุณค่าทางโภชนะของสูตรอาหารยังคงเดิม สำหรับแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์อาจกระทำได้ดังนี้ คือ
1. เกษตรกรจะต้องคำนวณสูตรอาหารให้มีโภชนะหรือสารอาหารต่าง ๆ พอดีกับความต้องการของสัตว์เลี้ยง หรือให้มีส่วนเกินของโภชนะหรือสารอาหารให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะ โปรตีนในสูตรอาหารซึ่งเป็นสารอาหารที่มีราคาแพง หรือกรณีที่เกษตรกรซื้ออาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดก็ควรจะเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปที่ตรงกับชนิดและขนาดของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ โดยวิธีการนี้เกษตรกรก็จะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ในระดับหนึ่ง


2. การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงในสูตรอาหารในกรณีที่เกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เอง จะช่วยให้ราคาอาหารสัตว์ต่ำลงในขณะที่คุณภาพหรือปริมาณสารอาหารที่มีในสูตรอาหารยังคงเดิม ในสภาพปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสูตรอาหารสัตว์ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปอาทิ ปลาป่น กากถั่วเหลือง ปลายข้าว และข้าวโพดมีราคาแพงขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากเกษตรกรรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาถูกโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นผลพลอย ได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาทดแทนวัตถุดิบที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปดังกล่าว ก็จะช่วยให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ในส่วนที่เป็นค่าอาหารสัตว์ลดต่ำลง อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูกมาทดแทนวัตถุดิบที่มีราคาแพงในสูตรอาหารนั้น เกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบนั้น ๆ เช่น วัตถุดิบนั้นมีสารอาหารประเภทใดมากสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งของสารอาหารประเภทโปรตีน หรือเป็นแหล่งของพลังงาน ถ้าเป็นแหล่งของโปรตีนก็สามารถใช้ทดแทนปลาป่น หรือกากถั่วเหลืองได้บางส่วนหรือทั้งหมด แต่ถ้าเป็นแหล่งของพลังงานก็อาจสามารถใช้ทดแทนข้าวโพด หรือปลายข้าวในสูตรอาหารเป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องทราบว่าสารอาหารที่มีในวัตถุดิบนั้นสัตว์สามารถย่อยและดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด มีสารพิษหรือไม่และที่สำคัญจะต้องจัดหาได้ง่ายราคาถูกและมีปริมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอแนะนำวัตถุดิบที่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ตามประเภทของโภชนะหรือสารอาหารหลักที่มีในวัตถุดิบนั้น ๆ และระดับที่สามารถใช้ได้ในสูตรอาหารสัตว์ดังแสดงในตาราง
3. เกษตรกรจะต้องหมั่นดูแลการให้อาหารสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นสูญเสียเช่น ปรับปรุงลักษณะของรางอาหารความตื่นลึกของราง ตลอดจนขนาดความกว้างของรางอาหารให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์เพื่อสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์คุ้ยเขี่ยหรือถ่ายมูลลงในรางอาหาร การให้อาหารสัตว์ในแต่ละครั้งไม่ควรให้มากจนเกินไปเพราะจะทำให้โอกาสที่อาหารจะหกหล่นมีมากขึ้น ควรให้อาหารแต่ละครั้งพอดีกับที่สัตว์กินหรือให้อาหารที่ละน้อยแต่ให้อาหารบ่อยครั้งขึ้น ก็จะช่วยลดการสูญเสียของอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลดต้นทุนค่าอาหารและการผลิตสัตว์

4. เกษตรกรอาจลดต้นทุนค่าอาหารโดยการปรับลดปริมาณอาหารที่ให้สัตว์กิน โดยเฉพาะในการเลี้ยงสุกรสามารถลดปริมาณอาหารที่ให้ลง 10 % จากปริมาณที่สุกรกินเต็มที่ หรือจะใช้หญ้าขนสดหั่นผสมร่วมกับสูตรอาหารในปริมาณ 10 % โดยน้ำหนักในการเลี้ยงสุกรขุน จะทำให้สามารถลดค่าอาหารลงได้ 10 % โดยสุกรยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นปกติ

10592948_649424935173533_255032119160346280_n

อาหารสัตว์1

ดูสินค้าของเราทั้งหมด >>>> คลิ๊กที่นี่

สั่งซื้อ

ติดต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *